Algemene voorwaarden

BORENT B.V.
VOORWAARDEN AUTOVERHUUR

Wijzigingen/Aanvullende Algemene Huurvoorwaarden Autoverhuur 

Op alle huurovereenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden van Bo-rent.nl Autoverhuur van toepassing. Voor deze huurvoorwaarden zie verderop op deze pagina.

Huurperiode:
- Een huurdag (24 uur) begint op elk willekeurig moment binnen de openingstijden van Bo-rent.nl Autoverhuur.
- Korte Weekendhuur gaat in op zaterdag vóór 12:30 uur i.v.m. openingstijden en duurt tot de daaropvolgende maandagochtend 10:00 uur.
- Lange Weekendhuur gaat in op vrijdagmiddag ná 16:00 uur en duurt tot de daaropvolgende maandag 10:00 uur.
- De huurperiode van 4 uur is niet mogelijk op zaterdag.

Toeslagen en verzekering:
De WA-verzekering is alleen van kracht binnen Nederland, tenzij een buitenlanddekking is afgesloten. Alle voertuigen van Bo-rent.nl Autoverhuur zijn standaard WA-verzekerd. De voertuigen zijn verzekerd met een WA-dekking tot € 2.000.000,- per gebeurtenis. Per schadegeval geldt een eigen risico voor zowel WA- als cascoschades. In veel gevallen is dit eigen risico te verlagen tegen betaling van een afkoopbedrag per dag/week.

Schade:
U bent verplicht schade direct aan ons te melden. Ook bent u in geval van schade verplicht uw medewerking te verlenen aan informatieverzoeken van onze zijde of van onze verzekeraar. Niet meewerken kan consequenties met zich mee brengen. Als wij en/of onze verzekeraar hierdoor in onze belangen worden geschaad, kunnen wij en/of de verzekeraar de schade en onderzoekskosten op u verhalen en/of kan de verzekeraar uw naam en adresgegevens registeren in zijn interne verwijzingsregister. Dit register heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een verantwoord acceptatie- en claimproces van de verzekeraar en registratie hierin zou er toe kunnen leiden dat u zich niet (meer) bij die verzekeraar kunt verzekeren.

Aanvullende voorwaarden:
- De huurder/bestuurder dient minimaal 20 jaar oud te zijn en reeds 2 jaar in het bezit van zijn/haar Nederlands rijbewijs en een EU paspoort/ID-kaart.
- In bepaalde gevallen blijft de huurder echter, ongeacht het overeengekomen eigen risico, volledig aansprakelijk voor de schade. Conform de Algemene Huurvoorwaarden van Bo-rent.nl Autoverhuur is het ook mogelijk dat het eigen risico bedrag wordt aangepast naar een hoger eigen risico.
- Onze voertuigen mogen uitsluitend binnen Nederland worden gebruikt, tenzij een buitenlanddekking is afgesloten.
- Schade aan de te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen zijn voor eigen rekening.
- Voor de leeftijdsgroep van 20 t/m 24 jaar berekenen wij een leeftijdstoeslag.
- De minimum leeftijd voor het huren van een Toyota Yaris of van een Volkswagen Transporter personenbus is 25 jaar.
- Voor koeriers-, taxi- en/of transportbedrijven wordt het eigen risico dan wel het verlaagde eigen risico verhoogd naar 400%.
- Alle prijzen zijn exclusief brandstof. Alle auto’s worden met volle tank geleverd. De auto dient met volle tank retour te worden gebracht, anders geldt een aftanktoeslag van € 23,90 incl. btw.
Wanneer u op onze officiële sleutelkluizen aanwijzingen aantreft anders dan de sleutel in de kluis te deponeren, gelieve deze te negeren en een melding te maken bij het filiaal.
Voor verzekeringen en toeslagen rekenen wij voor een kort weekend 1,5 keer de dagprijs en voor een lang weekend 2 keer de dagprijs.
 
Afkoop eigen risico:
Borent Autoverhuur biedt nu ook op verzoek van velen onder u de mogelijkheid tot het afsluiten van een schade-afkoop-regeling. Indien u kiest om uw eigen risico af te kopen bent u niet meer aansprakelijk voor schades aan de door u gehuurde auto of bus. Uitgesloten van het afkoop zijn bovenhoofdse schades alsmede ruit- en bandschades. De afkoop van het eigen risico vervalt indien u één of meerdere van onze huurvoorwaarden niet naleeft. Indien de bestuurder jonger is dan 25 jaar is het niet mogelijk om het eigen risico af te kopen.

Weeralarmen:
Indien op moment van verhuring een weeralarm van de codes Oranje of Rood actief zijn in gebied waar het voertuig zich bevindt, doorkruist of wel naar waar het voertuig heen reist is het niet mogelijk om het eigen risico geheel af te kopen of te verlagen (verlaging van het eigen risico is alleen niet mogelijk bij code Rood). Daarnaast adviseren wij huurders om indien mogelijk de reis uit te stellen.

Service:
Alle voertuigen van Bo-rent.nl Autoverhuur verkeren in topconditie. Mocht u onverhoopt toch met pech komen te staan, dan zijn wij tijdens openingstijden bereikbaar. Onze medewerkers helpen u dan zo spoedig mogelijk weer op weg.

Met een pechulpverzekering kunt u ook buiten openingstijden gebruik maken van onze pechhulpservice. De kosten hiervoor bedragen € 5,00 per dag en € 17,50 per week. Indien u de service niet afsluit, maar wel gebruik van maakt worden de daaruit vloeiende kosten aan u doorbelast. De pechhulpservice buiten openingstijden worden uitgevoerd door de ANWB en is beschikbaar in alle land waar onze voertuigen naartoe mogen.

Beschikkingen:
Beschikkingen (bekeuringen), inclusief behandelingskosten, komen voor rekening van de huurder/bestuurder.

Aanvullende verzekeringen:
Bij Bo-rent.nl Autoverhuur kunt u terecht voor aanvullende verzekeringen: de Ongevallen Inzittendenverzekering en de Ruit- en Bandverzekering. De uitkeringen zullen worden gedaan conform de voorwaarden die op ieder filiaal en in elk voertuig ter inzage liggen.

Reserveren:
U kunt uw huurauto bij Bo-rent.nl Autoverhuur op de volgende manieren reserveren:
- Aan de balie bij een van onze vestigingen
- Telefonisch
- Via internet (www.bo-rent.nl/auto-huren)
 

Annuleringsverzekering en no-show:

Met onze annuleringsverzekering kunt u tot het moment van geplande aanvang van de huur kosteloos uw reservering annuleren zonder opgave van reden. De kosten voor de annuleringsverzekering bedragen € 2,00 per reservering.

 

Indien u geen annuleringsverzekering afsluit kunt u tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode, de reservering kosteloos annuleren. Als u tussen 24 en 48 uur voor aanvang huurperiode annuleert, betaald u 50% van de huursom. Als u binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode annuleert, betaald u 100% van de huursom.

Ingeval van no-show zal de huurder in alle gevallen verplicht zijn de factuurwaarde te betalen van de gereserveerde verhuurartikelen en vervalt ook eventueel de annuleringsverzekering.

Buitenland:
Indien u naar het buitenland wilt reizen, bent u verplicht een buitenlandverzekering af te sluiten. Reizen in het buitenland met onze verhuurauto’s is alleen toegestaan in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Legitimatie en borg:
Dubbele legitimatie is verplicht, waaronder een geldig rijbewijs en een paspoort/ID-kaart. Tevens dient u een adreslegitimatie in de vorm van een bank- of giroafschrift, afschrift van telefoonabonnement vaste telefonie, afschrift van een telefoonabonnement GSM, loonstrook of uitreksel van het bevolkingsregister te kunnen overhandigen. Indien huurder de borg per PIN of creditcard betaald is een paspoort/ID-kaart niet verplicht. De afschriften mogen niet ouder zijn dan 30 dagen. Huurders die niet woonachtig in Nederland zijn dienen een geldig paspoort, geldig rijbewijs en creditcard op naam mee te nemen als men de huurauto komt ophalen. Bij een niet westerse schrift op het rijbewijs dient naast het origineel ook een internationaal rijbewijs te worden overhandigd. Van deze documenten worden fotokopieën gemaakt. Bo-rent.nl Autoverhuur behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een auto niet te verhuren zonder opgaaf van reden. De waarborg bestaat uit het eigen risico bedrag vermeerderd met de te verwachten huurprijs plus de eventuele kosten van de toeslagen en verzekeringen.

Al onze tarieven zijn in Euro en excl. brandstof.
 

 

AUTOVERHUURVOORWAARDEN BORENT B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van voertuigen door BO-Rent Autoverhuur B.V., verder te noemen ‘verhuurder’.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 
Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van verhuurder, in welke vorm dan ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van verhuurder kan door verhuurder worden herroepen tot uiterlijk tien (10) dagen nadat de verhuurder de aanvaarding van de huurder heeft ontvangen.
 2. Opgaven en specificaties van het gehuurde betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden door de verhuurder slechts bij benadering verstrekt.

 
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
 2. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode en tegen een huurprijs zoals vermeld op de (aan de ommezijde vermelde) huurovereenkomst. Een kopie van de huurovereenkomst wordt aan de huurder verstrekt.
 3. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Raakt deze defect, dan dient de huurder de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 4. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals parkeergelden, brandstof, boetes en reinigingskosten voor rekening van de huurder.

 
Artikel 4: Verplichtingen huurder

 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
 3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig voldoende te borgen.
 4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In dat geval ziet huurder erop toe dat deze bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van de huurovereenkomst.
 5. De huurder/bestuurder dient minimaal 20 jaar oud te zijn en reeds twee jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs.
 6. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
 7. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, bijvoorbeeld door diefstal of inbeslagname, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
 8. Het is huurder niet toegestaan dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 9. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 10. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.
 11. In het voertuig mogen zich het maximaal toegestane aantal personen bevinden.
 12. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 40,00 (incl. btw).
 13. Huurder dient de voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
 14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid en dient huurder verhuurder hiervan terstond in kennis te stellen.
 15. In geval van een ongeval of enige andere gebeurtenis waaruit schade voortvloeit, is huurder verplicht:
  1. verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
  2. de instructies van verhuurder op te volgen;
  3. de politie ter plaatse te waarschuwen;
  4. gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  5. binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
  6. zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
  7. het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermt te hebben;
  8. de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of voor het verweer tegen aanspraken van derden.
 16. Huurder is in geval van schade verplicht medewerking te verlenen aan informatieverzoeken van de zijde van de verhuurder of de verzekeraar van verhuurder. Niet meewerken kan consequenties met zich mee brengen. Als de verhuurder en/of de verzekeraar van de verhuurder hierdoor in hun belangen worden geschaad, kunnen de verhuurder en/of de verzekeraar van de verhuurder de schade en onderzoekskosten op de huurder verhalen en/of kan de verzekeraar van de verhuurder de naam en adresgegevens van de huurder registeren in zijn interne verwijzingsregister. Dit register heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een verantwoord acceptatie- en claimproces van de verzekeraar en registratie hierin zou ertoe kunnen leiden dat de huurder zich niet (meer) bij die verzekeraar kunt verzekeren.
 17. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder niet zijnde huurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

 
Artikel 5: Teruggave na einde overeenkomst

 1. De huurder dient het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren aan het filiaal van verhuurder waar het voertuig is gehuurd en/of in ontvangst genomen, tenzij schriftelijk verlenging van de huurovereenkomst overeen is gekomen.
 2. In geval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in het voorafgaande lid, blijft de huurovereenkomst van kracht en is de huursom verschuldigd tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het voertuig door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het voertuig.
 3. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voertuig totdat het voertuig door verhuurder feitelijk is geïnspecteerd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 2 sub a van deze voorwaarden.

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid huurder

 1. Het voertuig wordt bij verhuurder afgehaald. Huurder heeft het recht om het voertuig voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of er tussen partijen geen schadebeschrijving is opgemaakt, wordt het voertuig geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende:
  1. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft de huurder overeenkomstig het tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig inspecteren binnen een naar de redelijke mogelijkheden van verhuurder kortst mogelijke termijn en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd;
  2. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
   1. de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 4, tenzij huurder bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;
   2. de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
   3. de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
   4. het voertuig aan een derde is verhuurd of in gebruik is afgestaan, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
   5. de schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
   6. de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet bij verhuurder zijn ingeleverd;
   7. de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;
  3. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet;
  4. Voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan 1,90 meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt, geldt in afwijking van het overeengekomen eigen risico een hoog eigen risico van:
   1. maximaal € 1.500,- voor de huurder die consument is;
   2. maximaal € 5.000,- voor de huurder die niet consument is;
  5. Indien het voertuig een bestel- of vrachtauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuit stekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.
  6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
  7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.
  8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het vierde lid van dit artikel.
  9. Voor transport-, koeriers- en taxibedrijven wordt bij schade het (verlaagd) eigen risico verhoogd naar 400%.

 
Artikel 7: Aansprakelijkheid verhuurder

 1. De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de door de verhuurder afgesloten verzekering. De aansprakelijkheid is daarbij beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten verzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het voertuig na ontvangst, doch voor teruggave van het voertuig, verricht door de huurder.
 3. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade aan personen indien en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde.
 4. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig.
 5. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor de verhuurder eventueel aansprakelijk is te houden, dient de huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 10 dagen na de gebeurtenis, de verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat de huurder, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de desbetreffende gebeurtenis.
 6. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 
Artikel 8: Kleine herstellingen tijdens huurperiode

 1. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.
 2. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.
 3. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.

 
Artikel 9: Betaling en zekerheid

 1. Tenzij contante betaling of iets anders is overeengekomen, dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn. De waarborg bestaat uit het te verwachten huurbedrag, de eventuele kosten van de afkoopregelingen/toeslagen en het bijbehorende borgbedrag.
 2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder de wettelijke vertragingsrente verschuldigd over het factuurbedrag voor de periode dat de huurder met betaling in verzuim is.
 3. De door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 4. De eventueel betaalde waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd, dan dat het voertuig feitelijk door de verhuurder in ontvangst is genomen. In geval van schade wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd indien duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna de waarborgsom minus het schadebedrag en de verschuldigde huurpenningen en eventuele kosten wordt geretourneerd.
 5. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
 6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van advocaten, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet Incassokosten.
 7. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder de besloten vennootschap Bo-Mij Beheer B.V. gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.
 8. Indien de huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk jegens de verhuurder voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 
Artikel 10: Beëindiging van de huurovereenkomst

 1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, of indien op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt of aannemelijk is dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
 4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het voertuig bij de huurder terug te halen en zijn alle vorderingen van verhuurder op huurder direct en in hun geheel opeisbaar. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
 5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het voertuig c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

 
Artikel 11: Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

 1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 30,25 (incl. btw).
 2. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 25,- (incl. btw).

 
Artikel 12: Beslag op het voertuig

 1. Ingeval van administratief-, civiel-, of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van de verhuurder is.
 2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

 
Artikel 13: Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan: staking, werkonderbreking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van de verhuurder, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

 
Artikel 14: Privacy

 1. De persoonsgegevens van de huurder worden door de verhuurder verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking zal zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder:
  - uitvoering geven aan de huurovereenkomst, waaronder (maar niet uitsluitend) het verstrekken van gegevens aan verzekeringsmaatschappijen in het kader van de tussen hen en de verhuurder gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zoals onder meer omschreven in artikel 4 lid 16 van deze voorwaarden, dan wel in het kader van fraude- en criminaliteitsbeheersing;
  - de huurder optimale service verlenen.
 2. De verhuurder zal de persoonsgegevens na afloop van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk vernietigen, tenzij een wettelijke verplichting de verhuurder tot verdere opslag verplicht.
 3. De verhuurder zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk houden en staat ervoor in dat het door haar ingeschakeld personeel eveneens de vertrouwelijkheid in acht neemt.
 4. De verhuurder zal bij uitbesteding van de verwerking aan een derde de huurder vooraf informeren over de beoogd in te schakelen derde(n) en de huurder de mogelijkheid bieden tegen de betreffende derde(n) bezwaar te maken.
 5. De verhuurder zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en deze maatregelen periodiek beoordelen op doeltreffendheid.
 6. De verhuurder zal de huurder zonder onredelijke vertraging informeren over een inbreuk in verband met persoonsgegevens en de huurder in dat kader van alle relevante informatie voorzien, tenzij niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
 7. De verhuurder zal de huurder bijstand verlenen bij het vervullen van de verplichtingen die voortvloeien uit de rechten die de AVG toekent aan betrokkenen, alsmede bij andere verplichtingen die op grond van de AVG op huurder rusten.
 8. Verhuurder respecteert de privacy van huurder en zal er alles aan doen om de persoonlijke gegevens van huurder te beschermen.

 
Artikel 15: Voorwaarden verzekering
Op alle overeenkomsten zijn de verzekeringsvoorwaarden gesteld door onze verzekeringsmaatschappij van toepassing, waarvan een
exemplaar in het voertuig aanwezig is.
 
Artikel 16: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met verhuurder gesloten overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

INDELING

I. INLEIDING

II. ALGEMENE BEPALINGEN

III. BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE CASCODEKKING

V. BIJZONDERE BEPALINGEN HULPVERLENING

 

I. INLEIDING

Deze voorwaarden zijn bestemd voor motorrijtuigen met een treingewicht (het eigen gewicht
vermeerderd met het laadvermogen) van ten hoogste 3.500 kg, waarvoor een grijs kentekenbewijs
is afgegeven. Het gaat daarbij onder andere om de volgende motorrijtuigen:
– bestelauto
– kleine vrachtauto
– terreinauto met een grijs kentekenbewijs
Het polisblad en de daarop genoemde voorwaarden en clausules vormen één geheel.

 

Definitie verzekeringsovereenkomst

Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar resp. een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen
ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade voor verzekerde resp. de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan.

 

Mededelingsplicht

Verzekeringnemer is verplicht om voor het sluiten van de overeenkomst aan Allianz alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van Allianz.
Indien niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien met opzet tot het misleiden van Allianz is gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft Allianz tevens het recht de verzekering op te zeggen.

 

II. ALGEMENE BEPALINGEN

 

1. Begripsomschrijvingen

1.1. Verzekerden:

1.1.1 de verzekeringnemer;

1.1.2 de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het motorrijtuig;

1.1.3 de eigenaar, de houder (waaronder de lessee) en de inzittenden van het motorrijtuig;

1.1.4 de werkgever van de hierboven bedoelde personen, indien hij aansprakelijk is voor de door hen met het motorrijtuig aan anderen dan henzelf veroorzaakte schade;

1.2 Motorrijtuig:

een op het polisblad omschreven motorrijtuig in de standaarduitvoering, de daaraan toegevoegde zaken en veranderingen tot ten hoogste € 1.250 en de meerdere toegevoegde zaken en veranderingen, indien en voorzover bij de vaststelling van het verzekerde bedrag daarmee rekening is gehouden.

1.3 Toegevoegde zaken:

de niet tot de standaarduitvoering behorende zaken, zoals accessoires, bijzondere constructies en geluids- en telecommunicatieapparatuur voorzover die zijn bevestigd op of aan het motorrijtuig en uitsluitend dienen voor gebruik in of met het motorrijtuig.1.4 Aanhangwagen:

een één- of meerassig object (waaronder een vouwwagen en een toercaravan), dat aan het motorrijtuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, maar nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

1.5. Schade:

Schade aan personen en schade aan zaken.

1.5.1 Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

1.5.2 Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekeringnemer met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

1.6 Verzekeringsgebied

Het verzekeringsgebied omvat uitsluitend de landen, waarvoor het voor het motorrijtuig geldende Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de groene kaart) geldig is.

 

2. Premie

2.1. Betaling van de premie

2.1.1 De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd zijn geworden.

2.1.2 Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag weigert te betalen of dit niet binnen de gestelde termijn betaalt, is de dekking geschorst met ingang van de eerste dag van het tijdvak waarover dit bedrag verschuldigd was. Allianz hoeft de verzekeringnemer niet in gebreke te stellen en het verschuldigde bedrag dient alsnog betaald te worden.

2.1.3 Geen dekking wordt verleend voor in de schorsingsperiode plaatsvindende gebeurtenissen.

De dekking gaat pas weer in op de dag na ontvangst van het verschuldigde bedrag door Allianz.

 

2.2. Premieberekening

2.2.1. De premie en de inschaling op de bonus/malus-trap kunnen mede gebaseerd zijn op:

2.2.1.1 de regio, waarin de woon- of vestigingsplaats van de verzekeringnemer is gelegen;

2.2.1.2 de cataloguswaarde, waaronder de officiële consumentenprijs van een motorrijtuig wordt verstaan;

2.2.1.3 het gewicht van het motorrijtuig;

 

 

 

 

2.2.1.4 de brandstof, waaronder de door een motorrijtuig volgens het kentekenbewijs gebruikte brandstof wordt verstaan;

2.2.1.5 de aard van de bedrijfsactiviteiten van de verzekeringnemer.

2.2.2 Indien op het polisblad één of meer van de hiervoor genoemde premiebepalende factoren staat vermeld, is de verzekeringnemer verplicht wijziging hiervan binnen 30 dagen aan Allianz te melden. Afhankelijk van de nieuwe omstandigheden, kunnen de premie en de inschaling op de bonus/malus-trap worden gewijzigd met ingang van de wijzigingsdatum.

2.3. Kilometrage als premiebepalende factor

2.3.1 Daarnaast kan de premie voor deze verzekering mede gebaseerd zijn op de opgave van de verzekeringnemer, dat jaarlijks ten hoogste 20.000 km met het motorrijtuig wordt gereden. Dit staat dan op het polisblad vermeld.

2.3.2 Zodra duidelijk is, dat in enig jaar met het motorrijtuig meer dan 20.000 km zal worden gereden, dient de verzekeringnemer dit binnen 30 dagen aan Allianz te melden en zal de premie per eerstkomende premievervaldatum aan de nieuwe kilometrage worden aangepast.

2.3.3 Als na schade blijkt dat de verzekeringnemer aan Allianz een onjuiste opgave van de jaarkilometrage heeft gedaan of de onder 2.3.2 genoemde verplichting niet is nagekomen, zal de premie met terugwerkende kracht vanaf de laatst verstreken

premievervaldatum aan de juiste kilometrage worden aangepast.

2.3.4 Voorts zal in de onder 2.3.3 genoemde situatie na de vaststelling op de eerstkomende hoofdpremievervaldatum van de nieuwe bonus/malus-trede een terugval van één trede plaatsvinden. Als op deze verzekering de bonus/malus-regeling niet van toepassing

is, zal in plaats van de terugval per dekking een extra eigen risico van € 450 worden toegepast op de schadevergoeding die Allianz in geval van de onder 2.3.3 bedoelde schade is verschuldigd uit hoofde van de dekkingen aansprakelijkheid, beperkte casco en uitgebreide casco. Indien voor deze dekkingen geen eigen risico geldt, wordt per dekking een eigen risico van € 450 toegepast.

2.4. Bonus/malus-regeling

2.4.1 De hoogte van de te betalen premie wordt onder andere bepaald door het premiepercentage, zoals vermeld bij de  toepasselijke trede van de bonus/malus-trap. 

2.4.2 Bonus/malus-trap

2.4.3 Na ieder verzekeringsjaar wordt de toepasselijke trede vastgesteld, met inachtneming van het aantal schaden in het afgelopen verzekeringsjaar.

2.4.4. Een schadegeval telt niet mee voor de bonus/malus-regeling, indien Allianz:

2.4.4.1 geen schadevergoeding is verschuldigd;

2.4.4.2 uitsluitend vanwege een schaderegelingsovereenkomst of een wettelijke bepaling schadevergoeding is verschuldigd, terwijl de verzekerde geen (mede)schuld heeft aan het ontstaan van de schade;

2.4.4.3 uitsluitend vanwege een schaderegelingsovereenkomst of een wettelijke bepaling de uitgekeerde schade niet heeft kunnen verhalen, terwijl de verzekerde geen (mede)schuld heeft aan het ontstaan van de schade;

2.4.4.4 de schadevergoeding geheel heeft verhaald, of niet geheel heeft kunnen verhalen, uitsluitend omdat de vergoeding hoger was dan de werkelijk geleden schade;

2.4.4.5 een door haar betaalde schadevergoeding binnen 3 maanden na afloop van het verzekeringsjaar in zijn geheel heeft terugontvangen;

2.4.4.6 uitsluitend schadevergoeding heeft betaald wegens de gebeurtenissen zoals genoemd onder 1. van hoofdstuk IV, dan wel wegens hulpverlening of vervoer van gewonde personen.

2.5 Premierestitutie

Behalve bij opzegging wegens opzet Allianz te misleiden, verleent Allianz bij tussentijdse beëindiging van deze verzekering restitutie van de premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn onder inhouding van maximaal € 22,50 administratiekosten.

 

3 Eigen risico

Indien op het polisblad een eigen risico staat vermeld, wordt dit op het vastgestelde schadebedrag in mindering gebracht. De verzekeringnemer is verplicht een door Allianz voorgeschoten eigen risico na opgave onmiddellijk terug te betalen.

 

4. Schade

4.1. Verplichtingen van de verzekerden

4.1.1. Zodra een verzekerde kennis draagt of behoort te dragen van een gebeurtenis die voor Allianz tot een verplichting tot schadevergoeding kan leiden, is hij verplicht:

4.1.1.1 die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan Allianz te melden;

4.1.1.2 in geval van oplichting, verduistering, vernieling, joyriding, diefstal van of braak aan het motorrijtuig of de aanhangwagen onmiddellijk aangifte te doen bij de politie;

4.1.1.3 zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling van de schade en alles na te laten wat de belangen van Allianz zou kunnen schaden;

4.1.1.4 de aanwijzingen van Allianz nauwkeurig op te volgen en de ter zake van de schade gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden;

4.1.1.5 alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan Allianz op te geven en de op deze schade betrekking hebbende brieven en andere bescheiden, waaronder een volledig ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend schadeaangifteformulier,

onmiddellijk aan haar door te zenden;

4.1.1.6 zich te onthouden van al hetgeen waaruit erkenning van schuld zou kunnen worden afgeleid.

4.1.2. Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van Allianz heeft geschaad. Van een belangenbeschadiging is in ieder geval sprake als Allianz door het niet nakomen:

4.1.2.1 de dekking of de aansprakelijkheid niet goed heeft kunnen beoordelen; of

4.1.2.2 de omvang van de schade niet goed heeft kunnen vaststellen.

4.1.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.

4.2 Aanmelding bij het Vermiste Auto Register (VAR)

De verzekerde verklaart zich ermee akkoord dat Allianz in geval van diefstal of vermissing van een verzekerd motorrijtuig de voertuiggegevens aanmeldt bij het Vermiste Auto Register (VAR), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties

door Allianz kunnen worden ingeschakeld voor het terugvinden en terugbezorgen van het voertuig. De verzekerde kan ook zelf rechtstreeks de vermissing van het voertuig doorgeven aan de VAR-helpdesk, die 24 uur per dag bereikbaar is. Dit laat

echter onverlet de verplichting om de vermissing aan Allianz te melden.

 

5. Algemene uitsluitingen

Onverminderd de uitsluitingen die staan vermeld in de bijzondere voorwaarden geeft deze verzekering geen dekking voor schade:

5.1 ontstaan uit of veroorzaakt door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. Voor de betekenis van deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de arrondissementsrechtbank zijn gedeponeerd onder nummer 136/1981;

5.2 ontstaan gedurende de tijd dat een motorrijtuig in beslag is genomen of wordt gebruikt krachtens een besluit van een burgerlijke of militaire overheid;

5.3 veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties of ioniserende straling, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;

5.4 die een verzekerde met opzet heeft veroorzaakt, ongeacht of die schade is veroorzaakt aan zijn eigen belangen of aan die van een andere belanghebbende bij de verzekering of aan die van een derde;

5.5 veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder niet wettelijk bevoegd is het motorrijtuig te besturen;

5.6. veroorzaakt tijdens:

5.6.1 het deelnemen aan snelheidswedstrijden;

5.6.2 regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden, die niet geheel binnen Nederland plaatsvinden;

5.6.3 verhuur van het motorrijtuig;

5.6.4 het beroepsmatig vervoeren van personen of van zaken, waaronder gevaarlijke of milieuverontreinigende stoffen, waarvoor een wettelijke vergunning is vereist. De in 5.5 en 5.6 genoemde uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde die aantoont,

dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvoor redelijkerwijs geen verwijt treft.

5.7 indien een verzekerde enige in de algemene of de bijzondere bepalingen genoemde verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van Allianz heeft geschaad.

 

6 Verjaring

Een rechtsvordering tegen Allianz tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin

verjaart de rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat zes maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende verjarings- of vervaltermijn is ingesteld.

 

7. Wijziging van premie en voorwaarden

7.1 Indien Allianz haar tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde aard als deze herziet, is zij gerechtigd deze aan te passen aan de nieuwe tarieven of voorwaarden met ingang van een door haar te bepalen datum.

7.2 Allianz doet van de aanpassingen schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer.

7.3 Indien sprake is van premieverhoging of vermindering van de dekking, heeft de verzekeringnemer

het recht de aanpassing schriftelijk te weigeren binnen één maand nadat hem daarvan mededeling is gedaan. In dat geval eindigt de verzekering op de datum genoemd in de mededeling.

7.4 De verzekering kan niet worden beëindigd, als de aanpassing van de tarieven of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen.

 

8. Wijziging van risico

8.1 De verzekeringnemer is verplicht Allianz onverwijld in te lichten over iedere omstandigheid die het risico waartegen verzekerd is, zodanig beïnvloedt, dat deze verzekering mogelijk niet op gelijke voorwaarden of tegen dezelfde premie zou zijn geaccepteerd, wanneer die omstandigheid bij het sluiten van de verzekering reeds zou hebben bestaan.

8.2 Onder een omstandigheid die gemeld moet worden valt in ieder geval een verandering in de aard en/of de hoedanigheid van het gebruik van het motorrijtuig.

8.3 Indien de verzekeringnemer deze verplichting niet is nagekomen, blijft in geval van risicovermeerdering de dekking uitsluitend van kracht met betrekking tot de schade, die zonder die wijziging ook zou zijn ontstaan.

8.4 In geval van een risicowijziging kan Allianz de premie en voorwaarden aanpassen of de verzekering met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden beëindigen en zal hiervan schriftelijk mededeling doen aan de verzekeringnemer.

8.5 Indien er sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat van Allianz in redelijkheid niet gevergd kan worden de verzekering te laten doorlopen, heeft Allianz het recht de verzekering te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen.

 

9 Vervanging motorrijtuig

Gedurende reparatie of onderhoud van het motorrijtuig is deze verzekering van toepassing op een naar type en prijsklasse gelijksoortig vervangend motorrijtuig, tenzij daarvoor een andere verzekering van kracht is, onverschillig door wie, op welke wijze

of wanneer gesloten.

 

10. Duur en einde van de verzekering

10.1 Verzekeringsduur

De verzekering is aangegaan voor en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd volgens de op het polisblad vermelde termijn.

10.2. Einde van de verzekering

10.2.1 De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging:

– door verzekeringnemer of door Allianz per de contractsvervaldatum, met een opzegtermijn van ten minste twee maanden;

- door verzekeringnemer of door Allianz na schademelding doch uiterlijk dertig dagen nadat de schade is afgewikkeld met een opzegtermijn van ten minste twee maanden. In geval van opzet van een verzekerde om Allianz te misleiden, kan direct door Allianz worden opgezegd;

- door de verzekeringnemer binnen twee maanden nadat Allianz tegenover verzekeringnemer een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld;

- door Allianz binnen twee maanden na de ontdekking door Allianz dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet Allianz te misleiden en/of Allianz de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld.

10.2.2. De verzekering eindigt indien de verzekering deel uitmaakt van een collectieve overeenkomst en Allianz of verzekeringnemer deze collectieve overeenkomst schriftelijk opzegt per premievervaldatum met een opzegtermijn van ten minste twee maanden.

10.2.3 De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door Allianz zodra de situatie zoals omschreven in 5.4 (opzet) van dit hoofdstuk of 4.2 van hoofdstuk IV. (alcohol/drugs) zich voordoet.

10.2.4 De verzekering eindigt zodra het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald. De verzekeringnemer is verplicht Allianz hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

10.2.5 De verzekering eindigt indien een verzekerde of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en tevens de feitelijke macht over het motorrijtuig verliezen. De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht daarvan binnen 8 dagen

aan Allianz mededeling te doen.

10.2.6 Indien verzekeringnemer overlijdt, kunnen zijn erfgenamen en Allianz de overeenkomst binnen negen maanden nadat zij met dit overlijden bekend zijn geworden met in achtneming van een termijn van één maand opzeggen.

 

11 Overige bepalingen

11.1 Adres

Kennisgevingen door Allianz aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij Allianz bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

11.2 Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Allianz Nederland N.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële

instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. De tekst van de gedragscode kunt u opvragen

bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 85 00 of raadplegen op de website www.verzekeraars.nl. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Allianz Nederland N.V. uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. U kunt de tekst raadplegen op de website www.stichtingcis.nl.

11.3 Toepasselijk recht

Op deze verzekeringsovereenkomst zelf is Nederlands recht van toepassing.

11.4 Klachten

Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:

– de directie van Allianz Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag, telefoon (070) 344 32 10.

Wanneer het oordeel van Allianz voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot:

– de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon (0900) 355 22 48.

Meer informatie vindt u op de website www.kifid.nl.

 

 

III. BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING

(indien deze dekking blijkens het polisblad is meeverzekerd)

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de voorwaarden is bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te voldoen.

1. Omschrijving van de dekking

De verzekering dekt tijdens haar duur de aansprakelijkheid van de verzekerden voor:

1.1 schade (aan personen en zaken) toegebracht met of door het motorrijtuig, met uitzondering van schade toegebracht aan de bestuurder;

2. Verzekerd bedrag

2.1 De dekking geschiedt tot ten hoogste het voor aansprakelijkheid verzekerde bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.

2.2 Voor een gebeurtenis, die plaatsvindt binnen het verzekeringsgebied, waar krachtens een met de WAM overeenkomende wet of enige andere wettelijke verplichting een hoger verzekerd bedrag is voorgeschreven, verleent de verzekering dekking voor dat

hogere bedrag.

2.3 Zo nodig boven het verzekerde bedrag zijn gedekt de door de verzekerde gemaakte kosten ter voorkoming of vermindering van meerdere schade, mits hij voor de schade aansprakelijk is en zijn aansprakelijkheid onder de dekking van deze verzekering

valt. Deze kosten worden per gebeurtenis vergoed tot ten hoogste eenmaal het verzekerde bedrag. Onder kosten ter voorkoming of vermindering van meerdere schade wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

3. Aanhangwagen/vervoerde zaken

Onder de dekking is begrepen de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht met of door:

3.1 een aanhangwagen;

3.2. zaken – anders dan tijdens het laden en lossen – die:

3.2.1 zich bevinden op dan wel vallen of gevallen zijn van het motorrijtuig of van de aanhangwagen;

3.2.2 zijn bevestigd op of aan het motorrijtuig of de aanhangwagen, dan wel daaraan zijn gekoppeld.

4. Schade aan motorrijtuigen van de verzekeringnemer en aan zaken van de passagiers

4.1 Onder de dekking is begrepen schade, toegebracht met of door het motorrijtuig aan een ander motorrijtuig van de verzekeringnemer, mits de schade is veroorzaakt buiten de gebouwen en terreinen, die de verzekeringnemer voor zijn bedrijf in gebruik heeft.

Onder de dekking is niet begrepen schade die is gedekt krachtens een andere verzekering, al dan niet van oudere datum. De dekking beperkt zich verder tot schade aan de hiervoor bedoelde motorrijtuigen zelf. De verzekering geeft dus geen dekking voor

gevolgschade (waaronder begrepen bedrijfsschade, waardevermindering van het beschadigde, vervangende autohuur en bonus/malus-verlies).

4.2 Onder de dekking is begrepen de aansprakelijkheid voor schade aan persoonlijke, tot de particuliere huishouding van de passagiers behorende zaken, mits het motorrijtuig eveneens is beschadigd tijdens de gebeurtenis.

4.3 Onder de dekking is begrepen schade aan de stoffering van het motorrijtuig, als deze is verontreinigd tijdens het kosteloos vervoeren van gewonde personen.

5. Zekerheidstelling

5.1 Indien ter waarborging van de rechten van de benadeelden door een overheid het stellen van een zekerheid wordt verlangd om de opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag of de invrijheidstelling van de verzekerde te verkrijgen, zal Allianz

deze zekerheid stellen tot ten hoogste € 50.000 voor alle verzekerden tezamen.

5.2 De verzekerde, voor wie de zekerheid wordt gesteld, dient ter zake van de gebeurtenis jegens Allianz aanspraak op vergoeding te hebben.

5.3 Uitsluitend Allianz is gerechtigd over de zekerheidstelling te beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven. De verzekerde is verplicht alle medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen.6. Proceskosten en wettelijke rente

Zo nodig boven het verzekerde bedrag is onder de verzekering begrepen:

6.1 de met toestemming of op verlangen van Allianz gemaakte kosten van proces en rechtskundige bijstand;

6.2 de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.

7. Bijzondere uitsluitingen

Onverminderd de in algemene bepalingen genoemde dekkingsuitsluitingen is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade:

7.1 aan roerende of onroerende zaken, die de verzekerde in eigendom toebehoren of die hij uit welke hoofde dan ook onder zich heeft, met inbegrip van de gevolgschade, voor zover elders in de polis niet anders is bepaald;

7.2 veroorzaakt door hen, die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft en door hen, die – dit wetende – het motorrijtuig zonder geldige redenen gebruiken;

7.3 veroorzaakt door een gevaarlijke stof aan boord van het blijkens het polisblad (mee)verzekerde object.

8 Schaderegeling en beoordeling schuldvraag

Allianz belast zich met de beoordeling van de schuldvraag en met de regeling en de vaststelling van de schade. Allianz heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen aan te gaan. Zij zal daarbij de belangen van de

verzekerden steeds in het oog houden.

9. Verhaalsrecht

9.1 In alle gevallen waarin Allianz op grond van de wet schadevergoeding is verschuldigd, terwijl de verzekerde geen rechten aan de verzekering kan ontlenen, zal Allianz de schadevergoeding en de kosten verhalen op de verzekeringnemer of op de aansprakelijke verzekerde.

9.2 Als de verzekerde geen rechten kan ontlenen aan de verzekering op grond van omstandigheden die zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt treft, maakt Allianz tegenover hem geen gebruik

van haar verhaalsrecht.

 

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE CASCODEKKING

(indien één van deze beide dekkingen blijkens het polisblad is meeverzekerd)

1. Omschrijving van rubriek A. Beperkte cascodekking

De verzekeringnemer heeft recht op vergoeding van schade door beschadiging of verlies van de op het polisblad omschreven verzekerde objecten door:

1.1 A.1: brand, ontploffing, kortsluiting – ook als gevolg van eigen gebrek – en blikseminslag;

1.2 A.2: joyriding, diefstal, oplichting, verduistering door anderen dan de verzekerde en braak aan het motorrijtuig;

1.3 A.3: beschadiging van uitsluitend ruiten of andere glazen onderdelen, inclusief de door de glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig;

1.4 A.4: natuurkrachten, waaronder overstroming, hagel en storm (minimaal windkracht 7);

1.5 A.5: botsing met loslopende dieren of met vogels;

1.6 A.6: relletjes, waaronder worden verstaan incidentele geweldsmanifestaties;

1.7 A.7: een plotseling van buiten komend onheil gedurende de tijd, dat het motorrijtuig voor vervoer aan de zorg van een vervoersonderneming is toevertrouwd;

1.8 A.8: luchtvaartuigen en daaruit vallende voorwerpen.

2. Omschrijving van rubriek B. Uitgebreide cascodekking

De verzekeringnemer heeft recht op vergoeding van schade door beschadiging of verlies van de op het polisblad omschreven verzekerde objecten door:

2.1 de onder 1. genoemde gebeurtenissen; en

2.2 botsing, aanrijding, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken, vandalisme, vernieling of een ander van plotseling van buiten komend onheil anders dan de onder 1. genoemde gebeurtenissen, ook als gevolg van eigen gebrek.

3. Bijzondere kosten

3.1 In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt Allianz zo nodig boven het verzekerde bedrag de redelijkerwijs gemaakte kosten van noodreparatie, berging, bewaking en/of vervoer naar een dealer- of autoherstelbedrijf naar keuze van de verzekerde,

alsmede een eventuele bijdrage in averij grosse.

3.2 In geval van een gedekte gebeurtenis zonder dat er sprake is van (totaal) verlies van het motorrijtuig heeft de verzekeringnemer tijdens de reparatieduur recht op een vervangende personenauto, mits een door de Stichting Schadegarant erkend dealer- of

autoherstelbedrijf de schade herstelt en dat bedrijf de vervangende auto beschikbaar stelt. De aan dat vervangende vervoer verbonden kosten – exclusief brandstofkosten – komen voor rekening van dat bedrijf.

4. Bijzondere uitsluitingen

Onverminderd de in algemene bepalingen genoemde dekkingsuitsluitingen heeft de verzekerde geen recht op vergoeding van schade, die voortvloeit uit beschadiging of verlies van het motorrijtuig:

4.1. door verduistering, oplichting, diefstal of joyriding, dan wel poging daartoe, voorzover die het gevolg is van aan de verzekerde te verwijten onvoldoende zorg voor het motorrijtuig, waarvan in ieder geval sprake is indien bij het verlaten van het motorrijtuig:

4.1.1 de (contact)sleutels daarin zijn achtergelaten;

4.1.2 het overschrijvingsbewijs daarin is achtergelaten;

4.1.3 kostbare zaken zoals een (mobiele) telefoon, een uitneembare (slede)radio of het afneembare front van een radio zichtbaar zijn achtergelaten, anders dan in de afgesloten bagageruimte en volledig aan het oog onttrokken. Dit geldt uitsluitend bij

schade door diefstal uit of door braak aan het motorrijtuig en bij poging daartoe;

4.1.4 niet alle ramen en deuren zijn (af)gesloten. Indien de (contact)sleutels of het overschrijvingsbewijs na de gebeurtenis niet

kunnen worden overgelegd, wordt aangenomen dat zij bij het verlaten van het motorrijtuig daarin zijn achtergelaten.4.2 ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder van een verzekerd motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat hij niet in staat moet worden

geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen. Indien de gemachtigde bestuurder op grond van artikel 8 lid 1 of lid 2 Wegenverkeerswet strafrechtelijk is veroordeeld of een strafrechtelijk schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situatie dat de bestuurder niet in staat was om het motorrijtuig naar behoren te besturen;

4.3 door geleidelijk werkende invloeden.

5. Regeling van schade door beschadiging of verlies van verzekerde zaken

5.1 De verzekeringnemer is verplicht Allianz desgewenst in de gelegenheid te stellen de schade door een deskundige te laten vaststellen, alvorens tot herstel of vervanging wordt overgegaan. Deze verplichting geldt niet, indien de schade wordt hersteld door

een door de Stichting Schadegarant erkend dealer- of autoherstelbedrijf.

5.2 De verzekeringnemer heeft het recht op eigen kosten ook een deskundige aan te wijzen.

5.3 In geval van verschil van mening tussen de beide deskundigen, benoemen zij gezamenlijk een derde deskundige, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn. De kosten van de derde deskundige

komen voor rekening van Allianz.

5.4. In geval van oplichting, verduistering of diefstal van het motorrijtuig heeft de verzekeringnemer recht op schadevergoeding:

5.4.1 indien binnen 30 dagen na de melding van de gebeurtenis bij Allianz het motorrijtuig nog niet is teruggevonden; en

5.4.2 nadat de eigendomsrechten aan Allianz zijn overgedragen en het kentekenbewijs deel 1 en 2, alsmede het overschrijvingsbewijs door Allianz zijn ontvangen.

6. Overdracht van eigendomsrechten

6.1 In geval van totaal verlies van het motorrijtuig in technische of economische zin zal Allianz niet eerder tot schadevergoeding overgaan, dan nadat (de eigendom van) het verzekerde motorrijtuig of het restant daarvan inclusief de eventueel door Allianz

te vergoeden extra voorzieningen en accessoires aan Allianz of een door Allianz aan te wijzen derde is overgedragen.

6.2 De verzekeringnemer is verplicht alle delen van het bij het verzekerde motorrijtuig behorende kentekenbewijs en de sleutels aan Allianz of een door Allianz aan te wijzen derde te overhandigen.

7. Vergoeding van schade

7.1 Indien in het verzekerde bedrag de B.T.W. niet is inbegrepen, geschiedt de schadevergoeding exclusief B.T.W.

7.2. Allianz vergoedt tot ten hoogste het voor het motorrijtuig verzekerde bedrag – vermeerderd met de waarde van de toegevoegde zaken tot maximaal € 1.250 – in geval van:

7.2.1 beschadiging van het motorrijtuig, de herstelkosten tot ten hoogste het verschil tussen de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk voor het ontstaan van de beschadiging en de waarde van de restanten;

7.2.2 verlies van het motorrijtuig, de waarde daarvan onmiddellijk voor het verlies.

 

7.3 Het hiervoor bepaalde is overeenkomstig van toepassing voor de blijkens het polisblad meeverzekerde objecten (een aanhangwagen bijvoorbeeld), met dien verstande dat de vergoeding voor de toegevoegde zaken van alle (mee)verzekerde objecten

tesamen genomen maximaal € 1.250 bedraagt.

7.4 In geval van diefstal van cassettes, tapes en (compact)discs vergoedt Allianz de waarde daarvan tot ten hoogste € 125.

8. Eigen risico

8.1 Voor iedere onder de beperkte of uitgebreide cascodekking gedekte gebeurtenis geldt het op het polisblad vermelde eigen risico, behoudens de in deze voorwaarden genoemde uitzonderingen.

8.2 In geval van schade door beschadiging of verlies van het motorrijtuig als gevolg van een gedekte gebeurtenis, wordt het op het polisblad vermelde eigen risico verminderd met € 225, mits de schade wordt hersteld door een door de Stichting

Schadegarant erkend dealer- of autoherstelbedrijf. De eigen risicovermindering geldt niet voor een gebeurtenis genoemd onder 1.2 of 1.3.

8.3. Tenzij op het polisblad anders staat vermeld wordt bij uitsluitend ruitschade:

8.3.1 het eigen risico tot € 68 verminderd indien de ruit wordt vervangen door Carglass of door Autotaalglas. Deze vermindering geldt uitsluitend wanneer rechtstreeks aan Allianz wordt gefactureerd;

8.3.2 geen eigen risico in mindering gebracht indien de ruit wordt gerepareerd.

8.4 Bij een gedekte gebeurtenis in de zin van 2.2., wordt het op het polisblad vermelde eigen risico met € 135 verhoogd, indien de bestuurder van het motorrijtuig op dat moment jonger dan 24 jaar is.

9. Verhoging eigen risico bij diefstalschade

9.1. In geval van schade door verlies van het motorrijtuig door joyriding of diefstal wordt het op het polisblad vermelde eigen risico met € 315 verhoogd, tenzij het motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis is beveiligd door een diefstalbeveiligingssysteem

dat is:

9.1.1 goedgekeurd door het TNO en erkend door de SCM en dat door een daartoe door de SCM erkend bedrijf is ingebouwd en wordt onderhouden; of

9.1.2 ingebouwd door de fabrikant of de importeur van het motorrijtuig en volgens diens voorschriften wordt onderhouden.

De verzekerde dient de aanwezigheid en het onderhoud van het systeem aan te tonen, bijvoorbeeld door overlegging van het door het inbouwstation afgegeven certificaat of aankoop- en onderhoudsnota’s.

9.2 In geval van schade door verlies van het motorrijtuig door verduistering, oplichting of diefstal, wordt het op het polisblad vermelde eigen risico met € 315 verhoogd, indien de verzekerde naast het overschrijvingsbewijs niet ook deel 1 en deel 2 van het kentekenbewijs kan overleggen.

In geval van cumulatie van 9.1 en 9.2 wordt het eigen risico slechts één keer verhoogd.

10. Verhaalsrecht

Allianz doet jegens de verzekerden geen afstand van haar verhaalsrecht voor schade aan het motorrijtuig:

10.1 voorzover de schade is ontstaan onder omstandigheden, die volgens deze voorwaarden ten opzichte van hen een uitsluitingsgrond opleveren;

10.2 ontstaan gedurende de tijd, dat het motorrijtuig tegen betaling in behandeling, onderhoud of reparatie is.

 

V. BIJZONDERE BEPALINGEN HULPVERLENING

1. Omschrijving van de dekking

De verzekerde heeft recht op hulp en vergoeding van kosten als hierna nader omschreven voor zover:


1.1 de hulpverlening tot stand komt in overleg met en na instemming van de Verzekeraarshulpdienst (VHD);

1.2 het motorrijtuig tenminste voor aansprakelijkheid onder deze polis bij Allianz is verzekerd; en

1.3 de verzekerde zijn volledige medewerking verleent en zijn recht op hulp aantoont aan de hand van de verzekeraarshulpkaart of enig ander document.

2. In Nederland

2.1 Indien het motorrijtuig in Nederland door een ongeval, brand of enig ander plotseling van buiten komend onheil niet meer kan rijden of de bestuurder of een andere inzittende daardoor niet in staat is het motorrijtuig te besturen, zorgt de VHD voor:

2.1.1 het vervoer van het motorrijtuig en de aanhangwagen naar een door de verzekerde te bepalen adres in Nederland;

2.1.2 het vervoer per taxi van de bestuurder en de inzittenden met hun bagage naar een door de verzekerde te bepalen adres in Nederland;

2.1.3. een vervangende personenauto uit de middenklasse gedurende ten hoogste 5 dagen, te rekenen vanaf het moment van de gebeurtenis tot het motorrijtuig is gerepareerd of weer in het bezit is van de verzekerde, mits aan de volgende voorwaarden

is voldaan:

2.1.3.1 voor het motorrijtuig is de uitgebreide cascodekking van kracht; en

2.1.3.2 direct na het ongeval is de hulp van de VHD-Alarmcentrale ingeroepen.

3. Buiten Nederland

3.1. Indien het motorrijtuig buiten Nederland doch binnen het verzekeringsgebied door een ongeval, brand of enig ander plotseling van buiten komend onheil niet meer kan rijden of de bestuurder of een andere inzittende daardoor niet in staat is het motorrijtuig

te besturen, zorgt de VHD voor:

3.1.1 het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van het motorrijtuig en de aanhangwagen naar de dichtstbijzijnde garage, waar zo nodig ook de schade kan worden beoordeeld of hersteld;

3.1.2 het vervoer van het motorrijtuig en de aanhangwagen naar een door de verzekerde te bepalen adres in Nederland, mits:

– het motorrijtuig niet binnen 4 werkdagen, ook niet door middel van een noodreparatie, zodanig kan worden gerepareerd, dat de terugreis op technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden; en

– de kosten van het vervoer lager zijn dan de waarde van het motorrijtuig. Zijn de vervoerskosten hoger, dan worden de kosten vergoed voor invoering of vernietiging van het motorrijtuig in het betreffende land. In dat geval heeft de verzekerde

ook recht op vervoer van de bagage naar Nederland;

3.1.3 het vergoeden van de terugreiskosten van de bestuurder en de passagiers, indien niet met het motorrijtuig kan worden teruggereisd. Vergoed worden de kosten van vervoer per:

– taxi naar het dichtstbijzijnde spoorwegstation;

– trein (2e klasse) naar het spoorwegstation in Nederland, dat het dichtst bij de plaats van bestemming ligt;

– taxi van het hiervoor bedoelde station naar de plaats van bestemming.

 

3.2. Indien voor het motorrijtuig de uitgebreide cascodekking van kracht is en het motorrijtuig niet meer kan rijden of de bestuurder of een andere inzittende niet in staat is het motorrijtuig te besturen door:

3.2.1 een ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil;

3.2.2 een mechanisch gebrek van het motorrijtuig;

3.2.3 het uitvallen van de bestuurder door een ongeval of ziekte, bevestigd door overlegging van een verklaring van een bevoegde geneeskundige, bestaat recht op vergoeding van:

– de onder 3.1 genoemde kosten;

– de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg tot ten hoogste € 125 per gebeurtenis;

– de kosten voor het namens de verzekerde bestellen en toezenden van de onderdelen,

die noodzakelijk zijn om het motorrijtuig rijklaar te maken, indien deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. De kosten van de onderdelen zelf zijn voor rekening van de verzekerde.

 

4 Voorgeschoten kosten

Alle in verband met de hulpverlening door de VHD of Allianz voorgeschoten kosten, die niet door de verzekering zijn gedekt, zijn voor rekening van de verzekerde. De verzekerde is verplicht om na opgave terstond tot terugbetaling over te gaan. Voor bedragen

boven € 750 kan een betaling vooraf worden verlangd.

 

5 Andere hulpinstanties

In geval van samenloop van hulpverleningsrechten zal de VHD niet verwijzen naar andere hulpinstanties, onverminderd het recht de kosten te verhalen op andere verzekeraars